Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Dẫn luận ngôn ngữ học / Bùi Minh Toán. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội: Đại học Sư phạm , 2012. - 190 tr. ; 24 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 40000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 410.1/ TOA
Nhan đề tài liệu Dẫn luận ngôn ngữ học / Bùi Minh Toán
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Đại học Sư phạm , 2012
Mô tả vật lý 190 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt / chú giải Cuốn sách giới thiệu những khái niệm cơ bản và quan trọng nhất của ngôn ngữ học, phản ánh những thành tựu mới của ngôn ngữ học thế giới đã được nhiều người thừa nhận.
Chủ đề Ngôn ngữ học
Từ khóa Dẫn luận ngôn ngữ học
Từ khóa Ngôn ngữ học
Ký hiệu kho GT
Ký hiệu kho Giáo Trình. GT.0000025133
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Giáo TrìnhGT.0000025133 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000025135 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000025136 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: